Welcome to Faculty of Mathematics and Statistics

Committee
Location: Home > About Us > Committee

professor committee

Chairman:

Xiangyong Zeng

Vice Chairmans:

Yingxiong Fu, Ni Xiang, Dabin Zheng

Members:

Yuan Chen, Yingxiong Fu, Shenghua Li, Heguo Liu, Huiqing Liu, Changxiong Nie, Yunge Xu,

Jiangtao Peng, Zhigang Peng, Shengyou Wen, Ni Xiang, Yang Yu, Xiangyong Zeng, Dabin Zheng,

Bin Zou

 

Academic Committee

Chairman:

Heguo Liu

Vice Chairman:

Ni Xiang

Members:

Luoqing Li, Heguo Liu, Chenggao Wan, Shengyou Wen, Ni Xiang, Yunge Xu, Xiangyong Zeng,

Dabin Zheng, Bin Zou

 

Academic Degree Committee

Chairman:

Xiangyong Zeng

Vice Chairman:

Bin Zou

Members:

Luoqing Li, Heguo Liu, Huiqing Liu, Yunge Xu, Chunlin You, Yang Yu, Xiangyong Zeng,

Dabin Zheng, Bin Zou

Secretary:

Jiaohua Zeng

 

Teaching Committee

Chairman:

Xiangyong Zeng

Vice Chairman:

Yingxiong Fu

Members:

Yuan Chen, Yingxiong Fu, Shenghua Li, Heguo Liu, Wei Lu, Yunge Xu, Chunlin You,

Xiangyong Zeng, Shasha Zhang

 

Copyright © 2013 isg. hubu.edu.cn All Rights Reserved.    

Address: No. 368, Friendship Avenue, Wuchang District, Wuhan, Hubei. Zip code: 430062

Email:stxy@hubu.edu.cn phone: 027-88662127